งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

นายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นำนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  70 
ปีการศึกษา 2565  ได้เหรียญทอง  6  รายการ  เหรียญเงิน  6  รายการ  เหรียญทองแดง  2  รายการ 
เข้าร่วม  4  รายการ  ณ จังหวัดราชบุรี  วันที่  25-27  มกราคม  2566