ค่ายเยาวชน 7Q เยาวชนอุทัยธานี

นายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เป็นประธาน ค่ายเยาวชน 7Q
เยาวชนอุทัยธานี มุ่งสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่ 21 
ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดโดย  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
โดยมีนายสุรยุทธ  รุทระกาญต์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มาร่วมการอบรม
ณ  ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่  30  มกราคม  2566