ดร.กนก ยนต์ชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ

วัน จันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 คน ซึ่งมีนักเรียนทุนฯ อาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 คน คือ นายปัญญพนต์ คงศาสตรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย