“การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ขอขอบพระคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา เรื่อง “การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุมสักบริรักษ์