พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว PA เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองและมีความรู้ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21

ณ หอประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท