กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ณ ค่ายลูกเสือธนารีย์แคมป์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท