กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “สาครเกมส์ ” ครั้งที่ 39

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬา
ภายใน “สาครเกมส์ ” ครั้งที่ 39 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลูกฝัง
ความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา อัครณรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคมเป็น
ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้