ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อม
การนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคเหนือ โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นางสาววารุณี ลังกาพินธ์ แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
นางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ
และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 มกราคม 2566