ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสุนันทา โลหะการก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 31 มกราคม 2566