มอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไขให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ทุนละ 1,500 บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566