ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อนชน เป็นประธานในพิธีฯ

วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานในพิธีเปิดพิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “101 ปี ยุวกาชาดไทย”

ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี