ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อนชน เปิดการประชุม O-NET ม.3

วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดําเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท