ดร.กนก ยนต์ชัย ร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ณ หอประชุมอาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี