โรงเรียนสาครพิทยาคม   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร “ตะลอนกรุงเก่า…อยุธยา รุ่นที่ 1 “