ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
เรื่อง ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท