งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ    “ยกร่างระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม พ.ศ.2566”