งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565