ดร.กนก ยนต์ชัย เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครูฯ

วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุรธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนและยกระดับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท