กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม English Camp