ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONEระดับภาคเหนือ

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก และ
นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ที่รักษามาตรฐานต้นแบบปีที่ 1 เข้าสู่ระดับประเทศ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566