รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสาวนงลักษณ์  อ่ำสุพรรณ ครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม
และตัวแทนนักเรียน รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม  จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์
ว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี  และ ผอ.สมเดช  มีทรัพย์  โดยมีนางวิไล คำสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566