สอบ O-NET ม. 3 

ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการสอบ
ณ สนามสอบอาคาร 2 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566