ศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

นายอดิศร ปั้นพระ และนางสาวปราวีณา ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ (smile chicken farm) ตามข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566