อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่

นายอดิศร ปั้นพระ และนางสาวปราวีณา ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ (ทำเค้กจากไข่ไก่และขนมปังไส้ถั่วดำ)  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องคหกรรม
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566