ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม
ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566