การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและการยกระดับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนและการยกระดับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับครูแกนนำ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566