นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อนชน เปิด Open House

เมื่อวัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House “คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันแห่งนวัตกรรมผลิตนวัตกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมคุรภาพการจัดการศึกษาสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ 4P SRITRANG Model ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท