ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อนชน เป็นประธานการประชุมฯ

วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท