การประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

การประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565  (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยนางสาววราภรณ์ ทวีชาติ –
นางสาวณฤดี พิรา – นางสาวพิราวรรณ  ชาติเวช – นายเจษฎา อุบาลี – นางสาวภัทราพร สวนสรา 
ครูที่ปรึกษา นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ (ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566