โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565