นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้รับการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยาได้รับการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี