“ค่ายเยาวชนสร้างชาติ คิดสร้างสรรค์” โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

“ค่ายเยาวชนสร้างชาติ คิดสร้างสรรค์” โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ (เยาวชนอุทัยธานี คนดี เก่ง กล้า) รุ่นที่ 11 จังหวัดอุทัยธานี ที่ค้นหาเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานี เข้าประกวดระดับภาคเหนือ ซึ่งโรงเรียนร่องตาทีวิทยา มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน ดังนี้

นางสาวธิติมา มูลเสนา ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวนภสร สุวรรณอาจ ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวมุฑิตา หอมหวล ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุจิรา แจ้งถิ่นป่า ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุพรรษา เลิบไธสง ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ครูที่ปรึกษาประจำชมรม นางสาวฐิติมา ธรรมนิทัศนา