มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ทุนละ 1,500 บาท ภาคเรียนที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566