โรงเรียนสาครพิทยาคม ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาครพิทยาคมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ กิตน์บดี  สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชยานุกิจพิทยาคม คณะครูและนักเรียนในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา