งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมค่าย “ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”