โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการสอบ O-net นักเรียนระดับชั้นม.6 ผ่านระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566