เจ้าหน้าที่ สภ.ตลุกดู่ อบรมงานจราจรให้นักเรียน

นายละเมียด คำรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากสถานีภูธรตำบลตลุกดู่ มาอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับงานจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์
บริเวณลานศิลป์ร่มธรรม  และตัวแทนนักเรียนปฏิบัติหน้าที่งานจราจร
บริเวณถนนหน้าโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 3 มีนาคม 2566