งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(โรงเรียนคุณธรรม)นำเสนอโครงงานคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(โรงเรียนคุณธรรม) นำโดยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับข้อเสนอแนะจาก ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ และ ผอ.เพ็ญจรัส สิงห์ทองนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของฝ่ายบริหาร โครงงานคุณธรรมของคณะครู โครงงานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 7 โรงเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th