ดร.กนก ยนต์ชัย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีท่าน ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และกล่าวรายงานการประชุมโดย นายธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ณ ห้องประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท