การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสุนันทา โลหะการก และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดยมีนางสายใหม นันทศรี ศึกษาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 8 มีนาคม 2566