ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ และนางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
จังหวัดชัยนาท วันที่ 10 มีนาคม 2566