การประเมินงานโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
และนักเรียนแกนนำชมรม 3 คน เข้าร่วมการประเมินงานโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรสำหรับรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ ณ ห้องประชุมสมปรารถนา
ชั้น 2 อาคารทองคำ รักษาจันทร์ โรงพยาบาลทัพทัน 10 มีนาคม 2566