การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  พิลึก ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ