Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นางจินตนา คำสอนจิก ได้นำทีมคณะครูจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมาร่วมกิจกรรม และเป็นการสรุปผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษ 2565