จัดโครงการ “การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ”(Happy Work Happy Life)

วันที่ 20 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดโครงการ “การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Happy Work Happy Life) เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุม ICT

ออกแบบโดย dsite.in.th