โรงเรียนสาครพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนสมอทองปทีบพลีผลอุปถัมภ์ จังหวัดอุทัยธานีในการศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน