รับสมัครนักเรียน ม.1, 4

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 

ออกแบบโดย dsite.in.th