กาชาดหัวใจครู

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำนักเรียนอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามกิจกรรม

“กาชาดหัวใจครู”เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางภาษาไทยจักได้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น
วันที่ 16 มีนาคม 2566