นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ และนักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านสื่อออนไลน์ รอบตัดสิน ระดับประเทศ ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สพฐ.
ร่วมกับ กคพ. ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2566