กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONEสู่ความเป็นหนึ่ง

นางสุนันทา โลหะการก นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 28 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th